lasty okno 2

Všeobecné obchodní podmínky

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi objednatelem a zprostředkovatelem - cestovní agenturou Petr Tomášek (dále jen CA) vzniká po uhrazení zálohy na pobyt objednatelem. Obdržením zálohy CA je smluvní vztah právoplatně uzavřený. Zprostředkovatel má právo objednávku pobytu zrušit, jestliže objednatel pobytu neuhradí zálohu za pobyt na účet agentury do 5 dnů po odeslání objednávky. U fakturovaných pobytů, jestliže objednatel nedodrží lhůtu splatnosti uvedenou ve faktuře.

2. Cena a její úhrada

Cena je smluvní a je uvedena v „Potvrzení rezervace“ a „Cestovním dokladu – voucheru“.  Z celkové ceny se platí záloha CA, kde je zahrnuto i kurzovní riziko cca 5-8%. Po obdržení závazné rezervace od CA je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 10-100% z ceny pobytu. Záloha je splatná nejpozději do termínu určeném v „potvrzovací zprávě", tj. zpravidla do 4 dnů od data obdržené rezervace. V případě neuhrazení zálohy v této lhůtě rezervace zaniká. Právo účasti pobytu vzniká až zaplacením zálohy. Doplatek se hradí majiteli apartmánů až v místě pobytu a to již v první den ubytování a v částce uvedené na „Cestovním dokladu - VOUCHER", pokud není dohodnuto jinak. Doplatek je zákazník povinen uhradit i v případě nenastoupení pobytu z důvodu vlastních překážek, a to CA, nejpozději 1 den od předpokládaného data nástupu pobytu převodem na bankovní účet CA.
„Potvrzení rezervace“ a „Cestovní poukaz - VOUCHER", popis cesty, mapa a orientační nákresy, jsou zaslány ihned po zaplacení zálohy. Klient má povinnost zkontrolovat uvedené údaje a případné nesrovnalosti ihned nahlásit CA.

3. Změny na straně CA

Dojde-li ve výjimečném případě ke změnám, o nichž bychom Vás bezodkladně informovali, máte právo ve stanoveném termínu a určeným způsobem vyjádřit souhlas se změnou nebo od rezervace odstoupit. Cestovní agentura neodpovídá za případné změny nábytku, jejich výměny, umístění apod. Fota jsou ilustrační. Ke zrušení rezervace pobytu ze strany CA může dojít pouze v případě neřešitelných technických problémů v objektu, nebo nepředvídatelných a přírodních a politických událostí.

4. Změny ze strany zákazníka

Jakoukoliv změnu je zákazník povinen CA hlásit písemně e-mailem před nástupem pobytu.
Změnu rezervace (tj. změny délky pobytu a termínu pobytu) lze provést do 31.5. podle požadavků zákazníka a po vzájemné dohodě obou smluvních stran. V případě změny počtu ubytovaných osob lze po vzájemné dohodě provést nejpozději 3 dny před nástupem.
Od 1.6. do 14 dnů před nástupem je změna překnihování objektu/apartmánu možná již se stornopoplatky uvedenými bodě 5. Změny termínů nástupu a délky pobytu v období kratším než 14 dnů před nástupem již možné nejsou. Výjimkou jsou zbylé volné termíny vyplívající z přehledu rezervace daného objektu. Změna přihlášené osoby je možná, tzn. se všemi nároky může v přihlášeném termínu odcestovat kdokoliv jiný. Za provedené změny si CA neúčtuje žádné poplatky.

5. Odstoupení od rezervace ze strany zákazníka - stornopoplatky

V případě zrušení rezervace ze strany zákazníka je zákazník povinen tuto skutečnost neodkladně nahlásit. Storno musí být provedeno písemně a musí být prokazatelně doručeno CA.

Vrácení zálohy:
- Záloha se vrací zákazníkovi ve výši 100% před nástupem ubytování 90 dnů a více. Po tomto datu se záloha nevrací.
- Záloha může být zákazníkovi individuálně vrácena v období kratším jak 90 dnů před nástupem v případě, že stornovaný termín bude nahrazen novým zákazníkem, kterého najde původní zákazník. V takovém případě se nehradí žádné storno poplatky.

V období kratším jak 90 dnů od nástupu je zákazník povinen uhradit CA prokazatelně vzniklé náklady spojené se zrušením jeho rezervace, minimálně však stornovací poplatky v následující výši:

a/ 10% z celkové ceny doplatku ubytování, dojde-li ke stornu 90-60 dní před stanoveným termínem nástupu
b/ 25% z celkové ceny doplatku ubytování, dojde-li ke stornu 59-30 dní před stanoveným termínem nástupu
c/ 50% z celkové ceny doplatku ubytování, dojde-li ke stornu 29-15 dní před stanoveným termínem nástupu
d/ 75% z celkové ceny doplatku ubytování, dojde-li ke stornu 14-3 dny před stanoveným termínem nástupu
e/ 100% z celkové ceny doplatku ubytování, dojde-li ke stornu méně než 3 dny před stanoveným termínem nástupu
Za zrušení pobytu se považuje neohlášené nedostavení se, či nenastoupení na místo ubytování ve stanovené době. V takovém případě má právo CA doúčtovat objednateli stornopoplatek ve výši 100% doplatku za uvedený pobyt. Náhlá nevolnost, nebo nemoc či nevhodný výběr ubytovací jednotky není akceptována.

6. Odpovědnost za škodu, reklamace

a/ V případě nesrovnalostí s ubytováním je zákazník tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit majiteli apartmánu. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zaniká nárok zákazníka na náhradu. Reklamace nedostatků v apartmánech je třeba řešit okamžitě s majitelem. Veškerý popis u apartmánů je informativní a za případné změny během sezony nenese CA odpovědnost. Apartmán se vrací ve stavu, v jakém byl přijat. Klient nemá nárok na další reklamaci pokud nebyla provedena celá úhrada platby, nebo, jestliže mu bylo zajištěno náhradní ubytování s jeho souhlasem nebo mu byla poskytnuta na místě sleva z ubytování.
b/ Apartmány, které jsou vybaveny přístupem na internet wi-fi je tato služba zdarma. Případné výpadky či rychlost internetu nelze nárokovat a reklamovat.
c/ Klient nemá nárok na další reklamaci v místě a po návratu, jestliže mu bylo zajištěno náhradní ubytování s jeho souhlasem, nebo mu byla poskytnuta na místě sleva z ubytování, případně, že apartmán, nebo služby nebyly celé zaplaceny.
d/ Majitel objektu má právo po klientovi požadovat vratnou kauci pro případné škody. V takovém případě se kauce vrací klientovi při odjezdu. O této skutečnosti je zákazník předem informován CA.

7. Pojištění

V ceně pobytu není žádné pojištění. Doporučujeme uzavřít individuální pojištění pro případ onemocnění v zahraničí a úhrady léčebných výloh u kterékoliv pojišťovny.

8. Cestovní doklady

Zákazníci, kteří se přihlásí k pobytům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání pobytu. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže pobytu účastnit, postupuje CA stejně jako by zákazník pobyt stornoval, tedy dle bodu 5. Zákazníci s vlastní dopravou odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, platný řidičský a technický průkaz, aj.).

9. Zdravotní náležitosti

Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. Zákazník sjednáním rezervace potvrzuje, že byl ze strany CA informován o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro jeho cestu a pobyt požadovány.

10. Ubytování, stravování a doprava

Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v Chorvatsku neodpovídá evropským standardům. Z popisu je však rámcově patrno vybavení objektu. Z fotografií na internetových stránkách www.vranjica.eu je patrná poloha objektu a vybavení apartmánů či pokojů. Stravování a doprava není ze strany CA zajišťována.

11. Povinnosti zákazníka

a/ Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu pobytu.
b/ Osoby ve věku 15 – 18 let se mohou účastnit pobytu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
c/ Zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
d/ Dodržovat domovní řád objektu, především ustanovení o nočním klidu. Ten je stanoven večer od 23.00 do 6.00 ráno. Ubytování v apartmánech nabízíme především rodinám s dětmi a zákazníkům, kteří vyhledávají klid a soukromí. Proto jsou nabízené objekty nevhodné pro skupiny osob, u kterých je předpoklad, že nebudou dodržovat noční klid po 23. hodině.
e/ Při ubytování nepřekročit na voucheru uvedený počet osob ani měnit bez vědomí CA ubytované osoby.
f/ Objekt a apartmán či pokoj včetně terasy nebo balkónu mohou užívat pouze ty osoby, které jsou přihlášeny k pobytu. Osoby ze sousedních domů nemají právo na pobývání v apartmánu bez vědomí majitele domu. Případné návštěvy je třeba předem dohodnout s majitelem domu.
g/ Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které CA k danému pobytu poskytuje a řídit se domovním řádem zveřejněným na stránkách www.vranjica.eu

12. Ostatní ustanovení

Vybraný apartmán včetně lokality z nabídky CA je vlastním rozhodnutím objednavatele, CA nenese zodpovědnost za nevhodně vybraný pobyt.
Sjednáním rezervace vyslovuje zákazník souhlas s tím, aby CA zpracovávala osobní údaje za účelem nabízení služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné pro sjednané rezervace ubytování uzavřené po 1.10.2015.

Dokumenty ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky General Terms and Conditions